Sveriges danskonsulenter/utvecklare arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare. Uppdragen kan skilja sig åt men i huvudsak verkar vi för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform.

Beroende på hur uppdragen är utformade och vilka styrdokument som är formulerade ser uppdragen olika ut. Gemensamt för oss alla är att främja danskonsten och att verka för att fler skall få ta del av dans. Resurser och medel för att genomföra uppdragen varierar däremot.

Vi har valt ut fyra perspektiv som beskriver lite mer kring hur vi arbetar regionalt, Arrangörsutveckling, Community dans, Skapa Dans och Skapande Skola.
Vi i de dansutvecklande verksamheterna arbetar självklart med en mängd olika perspektiv och målgrupper för våra insatser och dessa fyra skall endast ses som belysande exempel på hur man kan jobba med regional dansutveckling och inte på något sätt som en heltäckande bild av vad vi gör och arbetar med regionalt.